DakhaBrakha

DakhaBrakha

Video

Dates

Music and Drama Theatre named after O. Kobylyanska

21 November, 2018

Chernivtsi, Ukraine

Buy a ticket

Zhytomyr Music and Drama Theatre named after I. Kocherhy

25 November, 2018

Zhytomyr, Ukraine

Buy a ticket

Rivne Music and Drama Theatre

26 November, 2018

Rivne, Ukraine

Buy a ticket